Edictes

Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3814 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 85-0 Edicte: 3328 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'aprovació dels padrons provisionals de l'impost d'escombraries i de l'impost de béns immobles de naturalesa rústica i urbana 2019
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2907 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'informació pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 50-0 Edicte: 1777 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'aprovació del padró provisional de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 2019
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 179 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte bàsic i executiu i l'estudi de seguretat i salut
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10280 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'exposició pública d'un expedient extrajudicial de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10279 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'exposició pública d'un expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 217-0 Edicte: 9732 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Anunci de rectificació d'errades
Exercici: 2018 Bop: 215-0 Edicte: 9620 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria reguladores del procés per a la provisió, per concurs de mèrits, d'un lloc de treball de peó
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8326 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017