Edictes

Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 4 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del pressupost general 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10461 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'aprovació definitiva del text refós de les ordenances fiscals per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9472 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'aprovació del cartipàs de l'Ajuntament d'Isòvol 2019
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8944 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'aprovació inicial de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8528 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3814 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 85-0 Edicte: 3328 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'aprovació dels padrons provisionals de l'impost d'escombraries i de l'impost de béns immobles de naturalesa rústica i urbana 2019
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2907 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'informació pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 50-0 Edicte: 1777 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'aprovació del padró provisional de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 2019
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 179 AJUNTAMENT D'ISÒVOL Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte bàsic i executiu i l'estudi de seguretat i salut