Edictes

Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4748 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4700 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari (expedient CE 02/2022)
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4698 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari (expedient CE 01/2022)
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4612 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública excepcional d'estabilització de l'Ajuntament d'Isòvol
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3670 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació dels padrons provisionals de l'Impost d'escombraries i de l'Impost de béns immobles de naturalesa rústica i urbana 2022
Exercici: 2022 Bop: 72-0 Edicte: 3019 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial de les modificacions puntuals del Pla General d'Ordenació plurimunicipal de la Cerdanya per ajustar sistemes de vial i d'espais lliures en tres àmbits del nucli d'All
Exercici: 2022 Bop: 67-0 Edicte: 2755 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 34-0 Edicte: 1209 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació del padró provisional de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 2022
Exercici: 2022 Bop: 22-0 Edicte: 653 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 4-0 Edicte: 1 AJUNTAMENT D'ISÒVOL - Aprovació inicial del Pressupost general i la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Isòvol per a l'exercici 2022