MODIFICACIO DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

El Ple de l’Ajuntament, reunit el dia 31 de març de 2022, va aprovar provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Es sotmet a informació pública perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Ordenança